Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Gode vilkår for generationsskifte 10-12-2018

I oktober meddelte skatteminister Karsten Lauritzen, at fristen for udsendelse af nye ejendomsvurderinger vil blive forlænget til 2020. I løbet af 2019 vil der for beboelsesejendomme – parcelhuse og ejerlejligheder – blive udsendt såkaldte vejledende vurderinger. De juridisk bindende vurderinger for disse ejendomme vil blive udsendt fra midten af 2020, og i forlængelse heraf udsendes erhvervsvurderinger, herunder vurdering for landbrugsejendomme. Med andre ord forventer vi, at de nye ejendomsvurderinger for landbrugsejendomme først lander i første halvdel af 2021.

Vilkår for generationsskifte bliver måske aldrig bedre end nu

Ved generationsskifte af landbrugsejendomme, er det som hovedregel jord og bygninger der udgør den væsentligste del af de værdier, der skal overdrages. Jævnfør de nugældende regler kan ejendomme mellem forældre/bedsteforældre og børn/børnebørn overdrages til +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering. I mange tilfælde er det en gunstig pris i forhold til ejendommens reelle handelsværdi.

Hvis formueforholdene hos den sælgende generation i øvrigt levner plads til at reglen kan anvendes, medfører det, at en del af formuen skatte- og afgiftsfrit kan videregives til næste generation. Herudover kan de særlige regler om videreførsel af skatten (succession) og gaver ved overdragelsen naturligvis også anvendes. Når vi taler om generationsskifte af landbrugsejendomme, er det nugældende regelsæt med anvendelse af +/- 15 reglen fortsat en gunstig mulighed, som bestemt bør overvejes.

Lav gaveafgift

Hvis en del af betalingen for ejendommen ved overdragelsen sker ved at forældrene giver søn eller datter en gave, er gaveafgiften i 2018 kun 7 %. Gaveafgiften falder i 2019 til 6% og ender i 2020 på 5%. Den reducerede gaveafgift er dog betinget af, at det er en reel virksomhed, der overdrages, og at sælger har deltaget aktivt i driften. Endvidere skal virksomheden have været drevet mindst et år forud for overdragelsen. Er disse betingelser ikke opfyldt, er gaveafgiften 15 %. Der skal alene betales gaveafgift, hvis der foreligger et grundlag at beregne afgiften på. For det første skal der således gives en gave fra forældre til børn, og for det andet skal gaven overstige den såkaldte passivpost, der beregnes, hvis søn eller datter i forbindelse med købet overtager (succederer) i udskudte skatter på ejendommen. Er der ikke et gaveafgiftspligtigt grundlag, har den reducerede gaveafgift ingen reel betydning.

De nye ejendomsvurderinger

Når de nye ejendomsvurderinger for landbrugsejendomme udsendes engang i 2021, vil ejendomsvurderingen som udgangspunkt skulle afspejle ejendommens handelsværdi, dvs. den værdi, som ejendommen vil kunne handles til mellem uafhængige parter. For landbrugsejendomme gælder dog en særlig regel, idet alene stuehusværdien og jordens værdi vil fremgå af den offentlige ejendomsvurdering. Med andre ord er det alene de værdier, der løbende udløser beskatning i form af ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat), som vil blive vurderet. Bygningssættet på landbrugsejendomme vil derimod ikke fremgå af den almindelige ejendomsvurdering.

Hvis en landbrugsejendom skal overdrages til børn i forbindelse med et generationsskifte, skal der indhentes en selvstændig vurdering hos SKAT, som omfatter hele landbrugsejendommen, altså jord, stuehus og driftsbygninger. Denne vurdering skal som anført afspejle ejendommens reelle handelsværdi, og der indføres derfor et såkaldt forsigtighedsprincip, hvorefter ejendommen i familiehandler kan overdrages til den indhentede vurdering +/- 20 %. Den nugældende +/- 15 % regel ændres altså til en +/- 20 % regel. Den nye regel lyder i sig selv besnærende, men man skal huske på, at den nye ejendomsvurdering, der kommer i 2021 kan være højere, end den vi kender nu. Hvis vurderingen i 2021 stiger med mere end 5 % i forhold til den nuværende vurdering, vil det således være en fordel at få overdraget ejendommen til den nugældende ejendomsvurdering.

Hvornår det er mest hensigtsmæssigt at overdrage, hvis den offentlige ejendomsvurdering ønskes anvendt, beror på en konkret vurdering, men under alle omstændigheder har vi p.t. et gunstigt regelsæt, som vi er sikre på.

Bindende svar

Endelig er der den mulighed, at hvis den nugældende vurdering anses for at være meget forkert – for høj eller lav – eller der i øvrigt er andre særlige forhold, som gør sig gældende, kan der indhentes et bindende svar om værdiansættelsen hos SKAT, inden man beslutter sig for at overdrage ejendommen i et generationsskifte.

Kontakt:
Chefrådgiver Jens Chr. Obel på jco@landbonord.dk
Kontakt