Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra LandboNord

Iværksætterkonto og etableringskonto 17-04-2015

Iværksætterkonto og etableringskonto

Du kan få fradrag i din indkomst ved at indskyde et beløb på en iværksætterkonto eller en etableringskonto. Indskud kan ske helt frem til 15. maj 2015, hvis du vil have fradrag i indkomståret 2014. Fordelen ved iværksætterkontoen er fradrag i den personlige indkomst - altså i topskatten (skatteværdi på op til ca. 52 %). Indskud på en etableringskonto fradrages som et ligningsmæssigt fradrag (skatteværdi på ca. 33 %)

Af økonomikonsulent og afdelingsleder Kirsten Kato Jensen, 9624 1704

Mulighed for fradrag uden indskud

Du kan få fradrag i 2014 for iværksætterkonto og etableringskonto uden at foretage indskud, hvis aktivet er købt og virksomheden anses for etableret i perioden 16. maj 2014 til 15. maj 2015. En virksomhed anses for etableret, når:

1. Der er afholdt udgifter eller købt aktiver for mindst 81.500 kr. (2014) og

2. Virksomheden har et omfang, der kræver en arbejdsindsats på mindst 50 timer om måneden. Arbejdskravet kan opfyldes af ægtefællen.

Indskud på etablerings- og/eller iværksætterkonto kan ske med 250.000 kr. eller 60 % af nettolønnen. Der skal dog mindst indsættes 5.000 kr. om året. Hvis der er sket etablering, beregnes fradraget ud fra overskuddet i virksomheden. Indskuddet kan ikke overstige nettolønindkomsten/ virksomhedsoverskuddet.

Når virksomheden er etableret kan der kun foretages fradrag i det år, hvor virksomheden er etableret, og i de efterfølgende fire indkomstår. Er skatteyder gift, kan begge ægtefæller indskyde på de to ordninger, og begge ægtefæller kan få frigivet midler, selvom det kun er den ene ægtefælle, der etablerer selvstændig virksomhed.

Etableringskonto eller iværksætterkonto?

Etableringskontoordningen kan med fordel anvendes ved opsparing, når der ikke betales topskat. Indskud på etableringskonto er fradragsberettiget som et ligningsmæssigt fradrag og har derfor kun en skatteværdi på ca. 33 %. Når pengene hæves, kan der til gengæld stadig opnås fradrag for de udgifter eller investeringer, som pengene hæves til. For driftsudgifter kan der opnås fradrag efter statsskattelovens regler med 45 % af udgifterne samtidig med, at der anvendes etableringskontomidlerne. Anvendes midlerne til køb af maskiner eller driftsbygninger, skal der forlods afskrives med 50 % af de hævede midler. Den resterende del af anskaffelsessummerne kan afskrives efter de almindelige regler. For indskud foretaget forud for 2010 er størrelsen af fradraget dog mindre.

Iværksætterkonto kan med fordel anvendes, når der betales topskat. Indskud på iværksætterkonto kan nemlig fradrages i den personlige indkomst og har derfor en fradragsværdi på ca. 52 % ved topskattebetaling. Til gengæld kan ingen del af de udgifter eller investeringer, iværksætterkontomidlerne anvendes til, fradrages.

Virksomhed ejet gennem A/S eller ApS

Etablerings- og iværksætterkonto kan også anvendes, hvis virksomheden drives i et aktie- eller anpartsselskab. Ved frigivelse af iværksætter- eller etableringskontomidlerne nedsættes den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne eller anparterne ikke, men der skal i stedet ske efterbeskatning af de hævede midler.

Efterbeskatningen sker over en periode på 10 år, der starter med det år, hvori pengene hæves. Er der tale om midler fra en iværksætterkonto, er det hele det hævede beløb som beskattes med 1/10 pr. år. Er der tale om midler fra en etableringskonto, er det kun 50 % af det hævede beløb, som beskattes ved at medregne 5 % af det frigivne beløb pr. år i 10 år (for indskud foretaget i 2002 eller senere).

Det er et krav, at indskyderen eller dennes ægtefælle ejer mindst 25 % af aktierne i selskabet eller råder over mere end 50 % af stemmerne i dette. Der skal endvidere være tale om et aktivt driftsselskab. Selskabets virksomhed må altså ikke i overvejende grad bestå af ejendomsudlejning eller i besiddelse af værdipapirer.

Indskud nu - fradrag i indkomståret 2014

Du får fradrag for indskud i indkomståret, når du indskyder beløbet i perioden fra 16. maj i indkomståret til 15. maj året efter. Indskud, som du vil have fradrag for i 2014, skal du have indbetalt på kontoen senest 15. maj 2015.

Fradrag i indkomståret 2014 ved etablering senest 15. maj 2015

Hvis du er etableret senest den 15. maj 2015, kan du få fradrag i 2014 uden at skulle binde penge på en konto. Etablering kan ske ved en personlig ejet virksomhed eller gennem et aktie – eller anpartsselskab
Kontakt