Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra MinkRådgivning

Skattemæssig behandling af erstatningsbeløb 08-12-2020

Skattemæssig behandling af erstatningsbeløb

Mink: Spørgsmålet om erstatning er på nogle punkter fortsat uafklaret, og det er fremtiden for mange avlere også.

Dette tomrum som rigtig mange avlere nu befinder sig i, er vigtigt at udnytte til at forsøge at skabe et overblik.

På et tidspunkt bliver det den enkelte avler der skal forholde sig til situationen omkring erstatning, og det er vores opfattelse at dette gøres bedst når man kender konsekvenserne. I det sidste udsendte nyhedsbrev forsøgte LandboNords minkrådgivning at belyse de forskellige typer af erstatning der forventes udbetalt. I dette nyhedsbrev forsøges belyst den skattemæssige behandling heraf.

Der er ikke specifikke skatteretlige regler, der generelt regulerer beskatning af erstatninger eller kompensationer. Udgangspunktet for, hvordan erstatninger er beskattet, følger derfor af de grundlæggende principper i statsskatteloven.

Økonomisk kompensation ved aflivning

Minkavlere, som har aflivet deres mink, får beregnet en erstatning ud fra skindpris tillagt en driftstabserstatning. Derudover har nogle minkavlere indgået en aftale med Fødevarestyrelsen om aflivning af egne mink samt efterfølgende rengøring. Dette afregnes med en fast pris pr. dyr, som skal modsvare de udgifter, som minkavleren har ved aflivningen og rengøringen. Fødevarestyrelsen oplyser ved brev af oktober 2020, at der er to muligheder for erstatningsberegningen på minkskind.

Skattemæssige forhold

En erstatning, der udbetales som et engangsbeløb, er skattepligtig, når den erstatter en indtægt, der ellers ville være skattepligtig som løbende indkomst. Erstatningen beskattes i så fald som den indtægt, den erstatter.

Der er tale om driftstabserstatning og erstatning for salg af dyr - erstatningsbeløbet vil derfor være skattepligtigt som almindelig personlig indkomst/virksomhedsindkomst/selskabsindkomst. Mink er omfattet af varelagerloven, og minkavlerens varelagerværdi for mink vil være nul ultimo indkomståret, når hele minkbesætningen er aflivet.

Beskatningstidspunkt

En erstatning skal beskattes på det tidspunkt, hvor der er erhvervet endelig ret til erstatningen.

Erstatning på længere sigt

Der er den 10. november fremsat lovforslag om midlertidigt forbud mod hold af mink frem til 31. december 2021. Det betyder, at minkavlerne også vil opleve et driftstab i 2021. Det er i forslaget forudsat, at der skal ydes erstatning/kompensation som følge af forbuddet mod minkhold. Rammerne herfor skal forhandles politisk, og det er derfor helt usikkert, hvordan den konkrete erstatning/kompensation vil blive beregnet. Vi ved med andre ord ikke, hvordan man vil fastlægge driftstabet for 2021.

Ekspropriation

Sker der ved reguleringen så stort indgreb i grundlaget for minkavlerne, at de vanskeligt kan drive deres erhverv videre? Så er der reelt tale om ekspropriation af deres virksomhed/ejendom.

Det er dog regeringens opfattelse, at det ikke er tilfældet, da der kun er tale om et midlertidigt forbud. Regeringen antager, at minkavlerne kan fortsætte med deres erhverv pr. 1. januar 2022. Der er i lovforslaget lagt op til, at der kun i helt særlige situationer kan blive tale om at anse indgrebet for ekspropriation. Udgangspunktet er erstatning/kompensation for det midlertidige forbud mod minkhold. Alt afhængig af, hvordan lovforslaget faktisk gennemføres, kan der være tale om så væsentlig indgriben i erhvervet, at der er tale om ekspropriation. Det er en almindelig antagelse at en erstatning der udbetales som følge af en ekspropriation er skattefri. Denne antagelse er i den konkrete situation desværre ikke altid korrekt. Ved en evt. ekspropriationssituation/erstatning vil en opdeling af et erstatningsbeløb være en nødvendighed, fordi beskatningen af de enkelte beløb kan være forskellige.

Hvis erstatningen bliver beregnet ud fra enten tab af indkomstkilde eller hvis der pålægges middelbare rettigheder over fast ejendom, kan der være tale om skattefrihed. Derfor vil kun en del af erstatningen formentlig kunne være skattefri.

For mere information kontakt økonomikonsulent i LandboNord, Kim Nørgaard, på telefon 2118 8568/9624 1843 eller mail kin@landbonord.dk
Kontakt