Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra PlanteRådgivning

Efterafgrøder 2015 21-07-2015

Status på efterafgrøder 2015 

Der er nu 2 efterafgrødeordninger at forholde sig til:

 

De pligtige efterafgrøder. Hvis det samlede dyrkede areal, eller efterafgrødegrundarealet er under 10 ha, er du dog fritaget for kravet om pligtige efterafgrøder. På trods af varslede ændringer i foråret, er kravet til de pligtige efterafgrøder fastholdt på uændret 10 %, ved mindre end 0,8 DE/ha tilført i 2013/2014, og 14 % ved mere end 0,8 DE/ha tilført i 2013/2014. Pligtige efterafgrøder kan opspares.    

 

MFO- efterafgrøder er den nye type efterafgrøde, som indgår som et af midlerne i den nye EU-reform, til opfyldelse af kravet om MFO (miljøfokus arealet). For lidt, eller manglende miljøfokusareal vil påvirke støtteudbetalingen i 2015. Det er ikke muligt at opspare MFO-efterafgrøder.

MFO-efterafgrøder i form af enten MFO-græsudlæg eller MFO-efterafgrødeblandinger, kan bruges til at opfylde kravet om 5 pct. miljøfokusområder ifølge de grønne krav i grundbetalingsordningen. MFO-græsudlæg skal være etableret i en hovedafgrøde senest 31. maj, dog senest 30. juni i majs.

MFO-efterafgrødeblandinger skal sås før eller efter høst og skal bestå af mindst to godkendte arter. Der må kun indgå godkendte arter i MFO-efterafgrødeblandingen, og spildkorn/spildfrø betragtes ikke som en efterafgrøde. De arter der kan indgå i en MFO-efterafgrødeblanding, er de samme som de arter der kan anvendes som pligtige efterafgrøder, og kravene til såtidspunkt er også de samme. 1 ha efterafgrøder tæller som 0,3 ha MFO.

Hvornår kan efterafgrøden tælle som både pligtig efterafgrøde og MFO-efterafgrøde ved såning før eller efter høst?

For at en efterafgrøde kan tælle med og godkendes som både som pligtig efterafgrøde og som MFO-efterafgrøde kræver det:

Der etableres en blanding af mindst to godkendte arter enten senest 1. august eller 20. august (se tabel 1 over godkendte arter). Vi vil anbefale at udså en blanding af 30-50 kg/ha vårbyg + 6-8 kg/ha olieræddike. Spildkorn/spildfrø betragtes ikke som en efterafgrøde

Etableringen skal ske efter almindelige driftsmæssige principper, dvs. efterafgrøden skal sås, etableres og passes som en afgrøde, der skal høstes

Efterafgrødeblandingen er veletableret og dækkende i efteråret, og der kan ses mindst to arter pr. m2

Efterafgrøden tidligst destrueres 20. oktober og efterfølges af en vårsået afgrøde

Efterafgrøden er anmeldt som MFO-efterafgrøde i Fællesskema 2015 med frist 18. maj (anmeldes på markniveau). Vi har som udgangspunkt forhåndstilmeldt alle dine marker, for at bibeholde fleksibiliteten.

Efterafgrøden er tilmeldt som pligtig efterafgrøde i skemaet Gødningskvote og efterafgrøder senest 31. august (anmeldt samlet areal for bedriften)

 

Tabel 1. Oversigt over godkendte efterafgrødearter ved såning før eller efter høst

Såfrist 1. august

Såfrist 20. august

Korsblomstrede afgrøder

Korsblomstrede afgrøder

Korn

Vårbyg

Græs

Alm. rug

Honningurt

Stauderug

Cikorie

Honningurt

 

Brug af alternativer til efterafgrøder er kun muligt ved pligtige efterafgrøder

Kravet om pligtige efterafgrøder kan dækkes enten ved at etablere pligtige efterafgrøder i marken, eller det kan dækkes af en række andre tiltag / alternativer som vist i nedenstående tabel 2. MFO-efterafgrøder skal altid etableres som efterafgrøder, og der kan derfor ikke anvendes andre tiltag / alternativer i forhold til disse.

 

Tabel 2. Oversigt over krav til pligtige efterafgrøder og mulige alternativer

Pligtige efterafgrøder i efteråret 2015 kan helt eller delvist erstattes af alternativerne:

• Mellemafgrøder • Energiafgrøder • Afbrænding af fiberfraktion

• Tidligt såede vinterafgrøder (ændret i 2015)

• Braklagte arealer (ny i 2015)

• Braklagte arealer langs vandløb og søer (ændret i 2015)

samt af:

• Opsparede efterafgrøder

• Overførsel af opsparede efterafgrøder fra anden virksomhed

• Nedsat N-kvote

Pligtige efterafgrøder kan udover godkendte efterafgrødearter sået før eller efter høst, være frøgræs der fortsætter som efterafgrøde.

Krav om indberetning af efterafgrøder og alternativer til pligtige efterafgrøder

Det er kun muligt at anvende efterafgrødeblandinger både som pligtig efterafgrøde og som MFO-efterafgrøde hvis marken er anmeldt som MFO-efterafgrøde i Fællesskema 2015 senest på fristen 18. maj, og efterafgrøden samtidig indberettes som pligtig efterafgrøde senest 31. august i skemaet Gødningskvote og efterafgrøder. Det er ikke muligt at anvende alternativer i forhold til MFO-efterafgrøder, se tabel 3.

 

Tabel 3. Omregningsfaktorer og indberetningsfrister

Type

Omregningsfaktor

Indberetningsfrist i Tast selv service

MFO-efterafgrøder

3,33 ha efterafgrøde = 1 ha MFO

18. maj i Fællesskemaet

Pligtige efterafgrøder  

-

31. august

Mellemafgrøder

2 ha = 1 ha pligtig efterafgrøde

31. august

Energiafgrøder

0,8 ha = 1 ha pligtig efterafgrøde

31. august

Afbrænding af fiberfraktion

25 DE = 1 ha pligtig efterafgrøde

31. august

Braklagte arealer (Brak + MFO-brak)

1 ha = 1 ha pligtig efterafgrøde

31. august

Brak langs vandløb og søer

1 ha = 4 ha pligtig efterafgrøde

31. august

Tidligt sået vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale, sået senest 7. sept.

4 ha = 1 ha pligtig efterafgrøde

10. sept.

 

Kontakt planteavlskontoret på 96242424 for at få lavet indberetninger indenfor tidsfristerne.    

 

 
Kontakt