MARK

Efterafgrøder

Plantedække året rundt gavner dine marker

2.8.2.2 Mark & natur - Markbesøg

Vi rådgiver om efterafgrøder

Der er nogle små ændringer og tilpasninger i reglerne om efterafgrøder 2023.

Kontakt Planterådgivningen, hvis du har spørgsmål til efterafgrøder.

Dato frister i marken efterår 2023

20. august:

Seneste såning af korsblomstrede afgrøder, honningurt, rug, vårbyg, havre, klinte, hjulkrone og morgenfrue.

21. august - 7. september: 

Mulighed for senere såning i perioden 21.august – 7. september for følgende: Af korsblomstrede afgrøder, honningurt, rug, vårbyg, havre, klinte, hjulkrone og morgenfrue. Såningsdato skal indberettes.

7. september:

Seneste dato såning ved brug af tidlig såning som alternativ.

20. oktober:

Tidligst destruktion/nedpløjning af efterafgrøder – dog undtaget udlæg i majs.

1. februar 2024:

Tidligst destruktion/nedpløjning af efterafgrøder udsået som udlæg i majs.

Den 10. september 2023 er der sidste frist for anmeldelse af efterafgrøde, både pligtige og målrettede, samt eventuelle alternativer:

  • tidlig såning af vinterkorn
  • præcisionslandbrug i 2022/23
  • energiafgrøder pil og poppel
  • nedsat kvælstofkvote i 2024, (2023 kvote nedsættelse skal være anmeldt i forår 2023)

Reglerne gælder både pligtige- og målrettede efterafgrøder.

 

Efterafgrødegrundarealet

Det er størrelsen på dit efterafgrødegrundareal den 31. juli 2023, der afgør, hvor mange ha-pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder, du skal etablere på din bedrift i 2023.

Arealer med vedvarende græs, braklagte arealer og roer indgår ikke i dit efterafgrødegrundareal.

Efterafgrødegrundarealet beregnes automatisk i GKEA 2023 ud fra markkortet. Efterafgrødegrundarealet for planperioden 2023/24 opgøres i GKEA 2023 på baggrund af den markplan, du havde ved udløbet af planperioden 2022/23 – dvs. de arealer, du havde rådighed over den 31. juli 2023.

Du skal tilknytte et markkort, der viser dine arealer til brug ved efterafgrødekontrol.

 

Etablering af efterafgrøder senere end 20. august

Det er muligt at så efterafgrøder i form af korsblomstrede afgrøder, honningurt, klinte, hjulkrone, morgenfrue, almindelig rug, stauderug, hybridrug, vårbyg og havre helt frem til den 7. september. Hvis du sår dine efterafgrøder i perioden fra den 21. august til den 7. september, skal du være opmærksom på, at det skal indberettes i GKEA 2023 senest 10. september 2023.

Hvis du sår dine efterafgrøder senere end den 20. august og frem til den 7. september, får du samtidig automatisk reduceret kvælstofkvoten for planperioden for at kompensere for den nedsatte kvælstofeffekt af efterafgrøderne. Størrelsen på kvotereduktion afhænger af, hvor mange dage såningen udskydes med, samt hvor mange ha-efterafgrøder der sås senere end 20. august. Desuden har udbragt organisk gødning planperioden 2021/22 betydning.

Hvis du anvender præcisionslandbrug, vil der være en stigende kvotereduktion i forhold til den aktuelle sådato.

Som noget nyt kan du bruge opsparede efterafgrøder fra tidligere planperioder, i stedet for at få et træk i kvælstofkvoten den efterfølgende sæson. Dette gælder dog udelukkende pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder, og du kan derfor ikke anvende denne mulighed for efterafgrøder i målrettet kvælstofregulering,

 

Krav om efterfølgende afgrøde

Det er et krav, at arealer med pligtige efterafgrøder eller husdyrefterafgrøder skal benyttes til en forårssået afgrøde

i den samme planperiode. Du kan dog vælge at etablere blomsterbrak eller bestøverbrak efter efterafgrøder etableret i efteråret 2023, så de to braktyper træder i stedet for kravet om etablering af en forårssået afgrøde. Du skal være opmærksom på, at du også skal overholde de tilknyttede aktivitetskrav for blomsterbrak eller bestøverbrak.

Du kan anvende afgrødekoder: Blomsterbrak (kode 324) eller Bestøverbrak (kode 342).

Du skal være opmærksom på, at du ikke længere kan lade din efterafgrøde blive på arealet og holde arealet som slåningsbrak i 2024. Dette var kun en mulighed for efterafgrøder etableret i 2022.

Dette vil medføre en sanktion, hvis ikke der kommer en forårssået afgrøde, blomsterbrak eller bestøverbrak på arealet i 2024, hvor din efterafgrøde blev udlagt i 2023.

 

Krav til efterafgrødernes dækningsgrad

Pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder skal fremstå som veletablerede på arealet for at kunne godkendes ved en eventuel kontrol. Brug derfor en sikker metode til udsåning af efterafgrøden. Hvis efterafgrøden ikke fremstår veletableret, vil arealet ikke blive godkendt.

Efterafgrøderne kontrolleres med udgangspunkt i, hvor veludviklet plantedækket er. Da kontrolperioden for efterafgrøder strækker sig over september og oktober, vil en efterafgrøde, der i starten af kontrolperioden endnu ikke har udviklet sig særligt meget, godt kunne blive godkendt, men der skal være en jævn fremspiring af efterafgrødeplanter. 

Der vil i kontrollen blive taget hensyn til, om efterafgrøderne er sået før eller efter 20. august, idet der ikke forventes samme udviklingstrin af en sent sået efterafgrøde (se oversigt 8).

 

Tidlig såning af vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale

Disse arter skal dyrkes efter almindelig dyrkningspraksis for korn i renbestand. Det er vigtigt at følge den anbefalede udsædsmængde for de pågældende arter i renbestand for at opnå en tilfredsstillende kvælstofreducerende effekt.

Det betyder også, at du ikke kan anmelde korn sået som dæksæd til græs som alternativet tidlig såning af vintersæd.

Vintersæden skal være sået senest 7. september 2023.

Omregningsfaktor for tidlig såning af vintersæd som alternativ til etablering af efterafgrøder

Omregningsfaktor

2 ha tidlig sået vinterhvede, vinterrrug, vinterbyg og triticale

erstatter 1 ha efterafgrøde

 

Præcisionslandbrug

Præcisionslandbrug kan anvendes som alternativ til pligtige efterafgrøder eller husdyrefterafgrøder, hvis du opfylder visse tiltag. Præcisionslandbrug skal være udført på dine marker i planperioden 2022/23 for, at du kan lade det indgå i din opfyldelse af kravet i planperioden 2023/24.

Det er en forudsætning, at du som hovedafgrøde har dyrket korn eller raps i renbestand og at du har anvendt udstyr med sektionskontrol, kantspredning og positionsbestemt variabel tildeling af kunstgødning.

Du må gerne udføre præcisionslandbrug på arealer, hvor du senere på sæsonen påtænker at etablere målrettede, pligtige efterafgrøder eller husdyrefterafgrøder, som også skal indgå i opfyldelsen af dine efterafgrødekrav.

For at du kan bruge præcisionslandbrug som alternativ til efterafgrøder, skal du have udført følgende tiltag:

  • Tiltag 1: Fastsættelse af kvælstofbehovet for hver mark
  • Tiltag 2: Udførelse af positionsbestemt gradueret gødningstildeling med udstyr, der har auto- og sektionsstyring samt kantspredningsudstyr.
  • Tiltag 3: Bestemmelse af indholdet af kvælstof i husdyrgødning og anden organisk gødning

Omregningsfaktor for præcisionslandbrug som alternativ til etablering af efterafgrøder

Omregningsfaktor

11 ha præcisionslandbrug erstatter 1 ha efterafgrøde

 

Reduceret kvælstofkvote

Du kan vælge at erstatte etablering af pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder helt eller delvist ved at reducere kvælstofkvoten for din bedrift i planperioden 2023/24.

Omregningsfaktor for reduceret kvælstofkvote som alternativ til etablering af efterafgrøder

Anvendt husdyrgødning i planperiode 2021/22

Kvotereduktion pr. ha efterafgrøde

Under 80 kg kvælstof / ha

93 kg kvælstof

80 kg kvælstof eller mere / ha

150 kg kvælstof

Planterådgivning
Henrik Krogh

Henrik Krogh

Planteavlskonsulent
GRATIS PDF GUIDE

Curabitur quis rhoncus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel nisi scelerisque, faucibus turpis eget.

newsletter-form

Få tilsendt 10 gode råde om lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper neque enim rhoncus vestibulum at maecenas. Ut sociis dignissim.

Har du brug for hjælp? – så kontakt vores team

Emil Bollerup Christensen

Emil Bollerup Christensen

Planteavlskonsulent
Henrik Krogh

Henrik Krogh

Planteavlskonsulent
Jacob Møller

Jacob Møller

Planteavlskonsulent
Søgningen gav intet resultat

Seneste artikler