Miljø

Lavbund

Begrebet lavbundsjorde har mange navne f.eks. kulstofrige jorder, tørvejorde, JB11-jorde, organogene jorder.

2.9.6 Miljø & energi - Vandløb og dræning

Lavbund

32% af landbrugets samlede udledning stammer fra lavbundsarealer, der grundet dræning og dyrkning omdanner kulstof til CO2

2.9.8 Miljø & energi (Lavbund) Nationalt regnskab - SEGES

Kilde: SEGES Innovation

Begrebet lavbundsjorde har mange navne f.eks. kulstofrige jorder, tørvejorde, JB11-jorde, organogene jorder. I Danmark har vi ca. 291.000 ha kulstofrige jorder, hvoraf ca. 171.000 ha er registreret til landbrugsformål, svarende til ca. 7% af det danske landbrugsareal. 

Det er afstanden til grundvandsspejlet som afgør, hvor stor udledningen af CO2 er fra lavbundsjorden. Når arealerne er drænet, vil tørven blive iltet, hvorved bakterierne har mulighed for at omdanne kulstof til frit CO2. Omdannelsen af tørven ses ved at jorden synker, dette ses bl.a. tydeligt i Store Vildmose, hvor de dyrkede arealer ligger væsentligt lavere end vejene i området, samt drænbrøndene rager langt op over terrænet. 

Ved at vådlægge lavbundsarealerne, skabes der iltfrie forhold, som vil begrænse udledningen, og der vil kunne opnås en klimagevinst på 10-40 ton CO2 pr. ha. pr. år. Den største klimaeffekt opnås ved en grundvandsstand på 0-25 cm under terræn. 

Klimaregnskab

Når der laves klimaregnskaber på en bedrift, så vil dyrkning af lavbundsjordene have en stor betydning i forhold til den endelige udledning fra bedriften.

For bedriftens markbrug udgør CO2 udledningen fra lavbundsarealerne 56% af den samlet udledning. Det vil derfor have en mærkbar positiv effekt at udtage lavbundsarealerne fra driften. 

2.9.8 Miljø & energi (Lavbund) Emissioner fra markbruget - SEGES

Kilde: SEGES Innovation

Lavbundsprojekter

Der er stor bevågenhed omkring lavbundsjorderne og deres udledning af CO2, hvorfor det også er en del af Landbrugsaftalen, at der skal vådgøres 55.500 ha og ekstensiveres 38.000 ha. 

For at sikre arbejdet med udtagning af lavbundsjorder, så er der lavet flere forskellige ordninger som administreres hhv. af Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen. Ordningerne kan bl.a. søges af Naturstyrelsen, Limfjordssekretariatet og kommunerne, som vil være projektejer og -leder. Det er også muligt, at lodsejer selv står for projektet, samt det ansvar dette måtte medføre. 

Hvis du skal lægge jord til et lavbundsprojekt, vil der være forskellige muligheder for kompensation

  • Engangskompensation
  • Jordfordeling
  • Salg af arealet (evt. med forkøbsret efter gennemført projekt)

Efter et gennemført lavbundsprojekt, så vil arealet blive tinglyst som lavbundsområde, som skal fastholdes som græs- eller naturareal, med den naturlige vandstand der er blevet etableret. 

Arealet kan fremadrettet bruges til afgræsning og slæt, som også vil bidrage positivt til naturværdierne på arealet. 

Det vil på nogle arealer stadig være muligt at opnå grundbetaling, som vil kunne kombineres med tilskud til afgræsning eller slæt.

Ekstensivering af lavbundsjorder

Det er også en mulighed at ekstensivere lavbundsarealerne med slæt. Ordningen er etårig og midlertidig, og har til formål at klargøre arealet til udtagning, ved at udtære jorden for fosfor, som ellers risikerer at blive skyllet ud, hvis arealet med tiden bliver vådlagt. 

For at opnå en klimaeffekt på lavbundsarealet er det dog nødvendigt at vådlægge. 

Har du brug for hjælp?

Vil du gerne vide, hvilke muligheder du har på dine arealer, så kan du få gratis rådgivning af udtagningskonsulenten. Her har du mulighed for at få vurderet dine arealer i forhold til, om de er egnet til et lavbundsprojekt, hvilke muligheder du har for kompensation, anvendelse af arealerne, hvilken betydning det har for dit klimaregnskab mv. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du har lavbund på dine arealer, kan du se mere på Landmand.dk - Gør det lettere at være landmand.

 

Har du brug for hjælp? – så kontakt vores udtagningskonsulenter

Thomas Jagd Linding Jensen

Thomas Jagd Linding Jensen

Planteavlskonsulent
Laura Hovaldt Holst

Laura Hovaldt Holst

Klima- og miljørådgiver
Søgningen gav intet resultat
newsletter-form

Få tilsendt 10 gode råde om lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper neque enim rhoncus vestibulum at maecenas. Ut sociis dignissim.

Seneste artikler