Natur & biodiversitet

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Vi hjælper dig med at finde ud af, om du kan få tilskud til pleje af dine græs- og naturarealer

2.8.12 Mark & natur - Tilskud til afgræsning

Kort om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 

Tilskuddet bliver givet til at pleje værdifulde græs- og naturarealer med afgræsning eller slæt i sommerperioden for at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten.

Ordningen omfatter to hovedforpligtelser

 • Forpligtelse til slæt
 • Forpligtelse til afgræsning

"Du kan søge om nyt tilsagn, der starter fra 1. januar 2024. Du søger nyt tilsagn i Tilsagnsskemaet. Ansøgningsrunden begynder 3. juli 2023, og fristen er kl. 23.59.59 den 28. september 2023." - Landbrugsstyrelsen

Tilskuddets størrelse (type 66)

Tilskud, der ikke kan kombineres med grundbetaling (type 66)

 • 2.600 kr. pr. ha for pleje med afgræsning
 • 1.050 kr. pr. ha for pleje med slæt

Tilskuddets størrelse (type 67)

Tilskud, der kan kombineres med grundbetaling (type 67)

 • 1.650 kr. pr. ha for pleje med afgræsning
 • 850 kr. pr. ha for pleje med slæt

Ansøgningsperiode

Ansøgningsperioden for at søge nyt tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer er angivet til 1. juli – 28. september 2022.

Du kan søge om tilsagn til arealer, der opfylder en af nedenstående betingelser

 • Mindst 50 % af marken er beliggende inden for et særligt udpeget Natura 2000-areal til pleje
 • Der er på marken mindst 0,10 ha, der har en HNV (høj naturværdi) på 5 eller derover
 • Mindst 50 % af marken er beliggende inden for et Natura 2000-område, og mindst 90 % af markens ansøgte areal er en gentegning af græsningstilsagn (af typerne 4, 5, 9, 66 eller 67)
 • Mindst 50 % af marken er en del af et N- eller P-vådområdeprojekt eller et lavbundsprojekt Du kan kun søge tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer på den del af projektet, der kan leve op til reglerne for afgræsning eller slæt

Begrænsninger

 • Du må hverken sprøjte, gødske eller omlægge arealet
 • Du må ikke tilskudsfodre på arealet, bortset fra kalve under 6 måneder i kalveskjul og halm til strøelse
 • I perioden 1. maj til og med 20. juni må arealerne ikke slås af hensyn til fugle og vildt

Krav til plantedække

Alle arealer med tilsagn til pleje af græs- og naturarealer skal have et plantedække egnet til afgræsning eller slæt i hele tilsagnsperioden. Der er dog en undtagelse vedr. første tilsagnsår, idet plantedækket først skal være etableret 1. juni.

Du må ikke omlægge dit tilsagnsareal – heller ikke omlægge et eksisterende græsareal til nyt græs, så længe der er tilsagn på arealet. Vegetationen skal dække mere end 1/3 af overfladen i forhold til sort jord. Der må dog godt være områder på under 500 m2 uden plantedække, hvis disse områder – sammen med andre områder, der ikke er afgræsset – ikke udgør mere end 10 % af tilsagnsmarken.

Midlertidigt oversvømmede arealer kan godkendes uanset størrelse, hvis arealerne stadigvæk har et plantedække og er plejede.

Slæt

Der skal hvert år i perioden den 21. juni til den 15. september tages mindst ét slæt på arealerne. Det afslåede materiale skal fjernes fra arealet. Hvis der er taget et eller flere slæt i ovenstående periode, er plejekravet opfyldt.

Afgræsning

Du skal hvert år vælge mellem, om arealet fremstår synligt afgræsset senest den 15. september, eller om arealet afgræsses med et fast græsningstryk i hele perioden fra 1. juni til 31. august.

Hvis du søger grundbetaling til marken, skal du altid vælge synligt afgræsset.

Afgræsning skal ske med husdyr, som er heste eller drøvtyggere.

Synligt afgræsset

Hvis du vælger at benytte dig af afgræsningsmetoden ”Synligt afgræsset”, er der ingen krav til hvor mange dyr, der skal gå på marken eller hvor længe, dyrene skal gå der. Du må derfor godt benytte dig af skiftefolde og tage dyrene væk fra arealet i perioder.

Du kan evt. supplere med at tage slet, blot afgræsning er det primære på arealet.

Der er dog to krav, der skal være opfyldt

 • Marken skal være omfattet af afgræsning inden for perioden 1. juni til 15. september, men ikke nødvendigvis i hele perioden.
 • Marken skal fremstå synligt afgræsset, hvilket er når mere end 50% af plantedækket bærer præg af afgræsning og er under 40 cm højt. Områder på arealer under 100 m2, hvor plantedækket er over 40 cm højt, kan accepteres. Områder på 500 m2 og derover, der ikke er synligt afgræsset, vil ikke kunne godkendes som støtteberettigede i indeværende år.

Fast græsningstryk

Når du vælger fast græsningstryk som afgræsningsmetode, er der ikke krav om, at arealet på alle delområder skal fremstå afgræsset. Kravet er blot, at der skal gå det fastsatte antal dyr på arealet, og der er et plantedække, der kan afgræsses. Ved kontrol af fast græsningstryk ses ikke på, hvor dyrene har afgræsset, men kun på, om der har været det fastsatte antal dyr.

I perioden fra 1. juni til 31. august skal der til enhver tid gå mindst 0,3 storkreaturer/ha på arealet.

Beregning af storkreaturer

Der skelnes ikke mellem store og små racer.

Tyre, køer og andet kvæg over to år, heste over seks mdr. 1,0 storkreaturer
Kvæg fra seks mdr. til to år 0,6 storkreaturer
Får og geder over et år og hjortedyr over ni mdr. 0,15 storkreaturer

 

GRATIS PDF GUIDE

Curabitur quis rhoncus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel nisi scelerisque, faucibus turpis eget.

newsletter-form

Få tilsendt 10 gode råde om lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper neque enim rhoncus vestibulum at maecenas. Ut sociis dignissim.

Har du brug for hjælp? – så kontakt vores team

Anders Vindberg Boel

Anders Vindberg Boel

Natur- og miljøkonsulent
Thor Bjørn Kjeldbjerg

Thor Bjørn Kjeldbjerg

Fagchef økologi
Eske Harboe Høj Laursen

Eske Harboe Høj Laursen

Planteavls- og Økologikonsulent
Søgningen gav intet resultat

Seneste artikler